Algemene Voorwaarden

Versie van 20 augustus 2023

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opleiding: een opleiding of cursus georganiseerd door Valerie Thys.
 • The Presenter Path, The Presenterpath Scan zijn afzonderlijke merken die √©√©n of meerdere opleidingen of cursussen overkoepelen.
 • Valerie Thys: de vennootschap Valerie Thys, ge√Įdentificeerd in de kruispunt data bank met het ondernemingsnummer: ¬†BE 0876.249.104
 • Deelnemer: degene die zich voor een opleiding van Valerie Thys inschrijft of heeft ingeschreven of een online cursus heeft aangekocht.
 • Verzuim: het niet bijwonen, downloaden of volgen van de aangeboden opleiding.

 

Artikel 2: Inschrijving
 1. Een deelnemer heeft de mogelijkheid zich voor één of meerdere opleidingen in te schrijven.
 2. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats door middel van inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
 3. Voor privé deelnemers is er een bedenktermijn van 14 dagen (het herroepingsrecht).  
 4. Indien  de inschrijving gebeurd op naam van het bedrijf en er een btw factuur afgeleverd wordt is er geen bedenktijd (herroepingsrecht) en is de inschrijving definitief op het moment van bevestiging.
 5. De inschrijving is pas definitief op het moment dat Valerie Thys in het bezit is van een volledig ingevuld inschrijfformulier en de bedenktijd uit artikel 2 punt 3 of punt 4 verstreken is.
 6. U kunt zich aanmelden voor een opleiding door het retourneren van het volledig ingevulde inschrijfformulier of via de website. Bij inschrijving geeft men aan dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen de deelnemer en Valerie Thys is definitief:

 • Voor priv√© personen, na het verstrijken van de 14 dagen bedenktermijn.
 • Voor bedrijven en professionelen deelnemers, waarvoor een btw factuur afgeleverd wordt: op het moment van inschrijving.

Artikel 4: Financi√ęle verplichtingen/Betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst tussen Valerie Thys en de deelnemer tot stand komt, verplicht de deelnemer zich het verschuldigde bedrag  voor de aanvang van de opleiding te betalen onder vermelding van zijn factuurnummer.
 2. Bij keuze voor betaling in termijn verplicht de deelnemer zich de eerste schijf te betalen voor de aanvang van de opleiding
 3. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres en/of een bedrijfsinstelling of subsidie-instelling de kosten van de opleiding vergoedt.
 4. Indien de factuur niet op de schriftelijk afgesproken datum is voldaan is de deelnemer in gebreke.
 5. In geval van ingebreke zijn van de deelnemer als bedoeld in het vorige lid, treden de navolgende rechtsgevolgen in:
 1. Valerie Thys zal een schriftelijke ingebrekestelling versturen via post of mail, waarin de deelnemer zal aangemaand worden om binnen de 14 dagen zijn ontstane schuld te betalen.
 2. Bij niet betaling na deze periode zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van:  
  1. 20 euro als het verschuldigde bedrag lager of gelijk is aan 150 euro
  2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen ‚ā¨¬†150,01en de ‚ā¨¬†500 bedragen als het verschuldigde saldo tussen ‚ā¨¬†150,01 en ‚ā¨¬†500 is.
  3. ‚ā¨¬†65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven ‚ā¨¬†500 met een maximum van ‚ā¨¬†2.000 ¬†
 3. Bij niet betaling na deze periode zal de factuur ook verhoogd worden met nalatigheidsinteresten, berekend volgens het wettelijke maximum te weten de referentie-interestvoet bedoeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties die van toepassing is tijdens het semester van het ontstaan van de schuld, vermeerderd met 8 procentpunten. 
 4. Valerie Thys kan een ontstane schuld en/of de inning ervan overdragen aan derden. Alle eventuele extra kosten die hierdoor ontstaan vallen voor rekening van de deelnemer.
 1. Bij niet-tijdige betaling zal de toegang tot de opleiding worden ontzegd. De betalingsverplichting voor de deelnemer vervalt hiermee niet.

Artikel 5: Annulering

In geval de omstandigheden hiertoe zijn of het aantal inschrijvingen voor een opleiding onvoldoende is, behoudt Valerie Thys zich het recht voor de opleiding niet te verzorgen. De reeds betaalde inschrijvingsgelden en administratiekosten worden kosteloos aan de deelnemer gerestitueerd.

In geval van overmacht bij de deelnemer zoals bijvoorbeeld ziekteverzuim zal Valerie Thys met de cursisten in gesprek gaan voor een alternatieve datum. Er is dan geen restitutie mogelijk.

Valerie Thys is niet aansprakelijk voor eventuele financi√ęle schade in het geval een cursus geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.

Artikel 6: Tussentijdse be√ęindiging/Financi√ęle verplichtingen

 1. Valerie Thys behoudt zich het recht voor de overeenkomst met een deelnemer op te zeggen door middel van een officieel schrijven, wanneer de deelnemer naar het oordeel van Valerie Thys op enigerlei wijze het ordentelijk verloop van een opleiding verstoort en/of de belangen van Valerie Thys schaadt. Alle financi√ęle verplichtingen tot betalen voortvloeiend uit de overeenkomst blijven bestaan.
 2. Bij tussentijdse be√ęindiging van een opleiding door een deelnemer vindt geen restitutie van het geld plaats. Indien men voortijdig de opleiding wil be√ęindigen, dient het volledige inschrijvingsgeld betaald te worden volgens de gemaakte afspraken.

Artikel 7: Betalingstermijn en annuleringstermijn

 1. Na inschrijving voor een opleiding wordt de factuur verzonden. Deze factuur is tevens een bevestiging van deelname. U dient deze factuur binnen 14 dagen na datering te voldoen.
 2. Conform de Europese richtlijnen is er een herroepingsrecht  voor prive personen tot veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving via de website. Na afloop van dit herroepingsrecht is annuleren niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.
 3. Annuleert u tot en met 14 dagen (14 kalenderdagen) v√≥√≥r de start van de cursus? U betaalt 50‚ā¨ als tussenkomst voor de administratiekosten. Annuleert u later? U betaalt 50% van het bedrag van uw inschrijvingsgeld. Het wisselen tussen verschillende opleidingen of edities van een opleiding wordt niet toegestaan. U dient steeds te annuleren via¬†[email protected] zonder schriftelijke annulering zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.
 4. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het inschrijvingsgeld zal Artikel 4 van deze algemene voorwaarden in werking treden.
 5. Er is geen geld terug garantie mogelijk wanneer de deelnemer niet annuleert 7 dagen voor aanvang van de opleiding.

Artikel 8: Verzuim

Het verzuim van opleidingsdagen door de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 9: Studie- en opleidingsinformatie

 1. Valerie Thys behoudt zich het recht voor wijzigingen in het opleidingsaanbod aan te brengen.
 2. Bij de start van de opleiding ontvangt de deelnemer een e-mail met daarin de informatie over de gang van zaken van de betreffende opleiding, organisatie en het huishoudelijk reglement.
 3. De deelnemer beschikt over de mogelijkheid minimaal 1x per week gebruik te maken van het opgegeven e-mailadres.

Artikel 10: Gebruiksrecht

 1. Het aan u ter beschikking gestelde didactisch materiaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.
 2. Foto’s van het tijdens de opleiding gemaakte werk en van werksituaties van deelnemers mogen door de Valerie Thys vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.
 3. Het eigendomsrecht van de lesstof blijft bij Valerie Thys In geen geval bij de deelnemers. Deelnemers hebben het gebruiksrecht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Valerie Thys zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.
 2. Valerie Thys sluit (behoudens opzet en/of grove schuld) iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade ‚Äď direct dan wel indirect- verband houdende met een aan de Valerie Thysngevolgde opleiding uit, met uitzondering van haar wettelijke aansprakelijkheid.
 3. Valerie Thys stelt het door haar beschikbaar te stellen studiemateriaal zorgvuldig samen. Echter, Valerie Thys kan niet instaan voor de volledige juistheid van dit studiemateriaal. Valerie Thys aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het studiemateriaal.
 4. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van een nalatigheid is iedere aansprakelijkheid van Valerie Thys te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag, dat gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat de deelnemer op basis van de met Valerie Thysgesloten overeenkomst verschuldigd is.
 5. Valerie Thys draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van het geleerde tijdens de opleiding(en).
 6. Valerie Thys sluit aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van aan de deelnemer toebehorende voorwerpen en/of materialen uit.
 7. Valerie Thys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de deelnemer lijdt c.q. mocht lijden als gevolg van annulering van (delen van) een opleiding.
 8. Valerie Thys is niet aansprakelijk als het opgegeven e-mailadres niet of onvoldoende functioneert.

Artikel 12: Geheimhouding

De deelnemer is verplicht alle persoonlijke gegevens die hem/haar in het kader van de opleiding worden toevertrouwd als vertrouwelijk te beschouwen.

Valerie Thys past hetzelfde vertrouwelijkheid beginsel toe op alle informatie die de deelnemer haar toevertrouwd.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten gesloten met Valerie Thys is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14: Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van  Antwerpen bevoegd.

Artikel 17: Wijziging van deze voorwaarden

Valerie Thys is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze worden online beschikbaar gesteld

Het copyright van alle materialen en merken berust bij Valerie Thys.

Contacteer ons

Hebt u vragen? Contacteer ons: